ukendepl

ДП "Баранівське ЛМГ" , Телефон: +38(041) 443-10-07    

     Згідно Лісового кодексу України, лісова сертифікація – це оцінка відповідності системи ведення лісового господарства встановленим міжнародним вимогам щодо управління лісами та лісокористування на засадах сталого розвитку.

    Стандарти лісової сертифікації розроблені міжнародним лідером у цій галузі – FSC®(ForestStewardshipCouncil®)FSC-C131231- Лісова Опікунська Рада – це міжнародна організація відповідального лісокористування. Створена представниками 25 країн у 1993 році як відповідь на загрозу глобального вирубування лісів,FSC® розробила свій сертифікат, ухваливши який, лісові корпорації та господарства мусять дбати про відновлення лісів і збереження лісового біорізноманіття. Наявність сертифікату засвідчує, що лісова продукція надходить з лісів, ведення господарства в яких здійснюється на принципах невиснажливого, постійного і неперервного лісокористування, з врахуванням питань охорони довкілля, збереження біорізноманіття, інтересів місцевого населення.

    Кожна акредитована FSCторганізація, яка проводить сертифікацію, чи кожна країна, яка впроваджує сертифікацію під егідою FSC, зобов’язані використовувати 10 Принципів і Критеріїв як основоположний міжнародний стандарт. Цей стандарт може бути адаптований до умов кожного регіону за допомогою індикаторів та показників, які враховують місцеві особливості ведення лісового господарства.

    10 Принципів Лісової Опікунської Ради (FSC)

 Принцип 1. Відповідність законодавству та принципам FSC.

 Господарювання має здійснюватись з дотриманням вимог внутрішнього законодавства країни, міжнародних договорів і у відповідності з принципами і критеріями FSC

 Принцип 2. Права і обов’язки власників і користувачів.

 Вимагає законного підтвердження права власності на землю чи користування лісом та дотримання прав власників і користувачів лісів та виконання ними відповідних обов’язків.

 Принцип 3. Права тубільних народів.

 Вимагає визнання і збереження прав корінних племен на землю та ресурси, охорону місць культурного, екологічного, економічного та релігійного значення. Для України цей принцип не є актуальний.

 Принцип 4. Відносини з місцевим населенням і права працівників.

 Вимагає від роботодавців надавати можливості місцевому населенню брати участь в консультаціях щодо можливих соціальних наслідків господарювання, в працевлаштуванні, навчанні та забезпечувати дотримання правил охорони здоров’я та безпеки працюючих і їх права на переговори з ними

 Принцип 5. Раціональне використання лісу.

 Зобов’язує сприяти оптимальному використанню різноманітних лісових ресурсів і їх місцевій переробці, зменшенню відходів під час заготівлі і переробки ресурсів та вимагає уникати пошкодження ресурсів та дотримувати обсяги заготівлі ресурсів, які забезпечують їх невиснажливе користування.

 Принцип 6. Вплив на довкілля.

 Вимагає забезпечити оцінку впливу лісогосподарських заходів на довкілля до початку їх проведення;охорону рідкісних та зникаючих видів рослин і тварин; збереження лісових територій великої природоохоронної цінності та типових для місцевості лісових екосистем; охорону грунтів від шкідливих впливів під час лісозаготівель

 Принцип 7. План заходів щодо ведення лісового господарства.  

 Вимагає складання плану в письмовій формі з чітко сформульованими довгостроковими цілями і задачами лісового господарства та способами їх досягнення, його виконання та вчасне уточнення, а також доведення до відома громадскості основних елементів плану.

 Принцип 8. Моніторинг та оцінка.    

 Вимагає ведення нагляду за: станом вилучення лісових ресурсів, їх приросту і відтворення; змінами флори і фауни; екологічними і соціальними наслідками лісозаготівель; продуктивністю і ефективністю заходів. Вимагає надання FSC документації для моніторингу лісопродукції та громадскості короткого звіту про результати моніторингу.

 Принцип 9. Збереження лісів великого природоохоронного значення.

 Вимагає проведення оцінок та консультацій по встановленню ознак лісів природоохоронного значення, заходів по збереженню та посиленню цих ознак, а також моніторингу таких лісів

 Принцип 10. Лісові плантації.    

 Передбачає вирощування плантацій, які покликані доповнювати систему господарювання і знижувати навантаження на лісові екосистеми та забезпечувати ряд соціальних і економічних вигод і сприяти задоволенню потреб у деревині.

 Система ведення лісового господарства у ДП Баранівське ЛМГ приведена у відповідність до міжнародних вимог щодо управління лісами на засадах сталого розвитку.

 Наше підприємство успішно пройшло сертифікацію за схемою FSC® і отримало міжнародний сертифікат за стандартами FSC® код сертифіката: FC-FM/COC-804360 

  • 1
  • 2

Simple Image Gallery Extended

Звіт для громадськості по моніторингу господарської діяльності і лісів високої природоохоронної цінності ДП «Баранівське ЛМГ» за 2017 рік

План лісоуправління ДП «Баранівське ЛМГ» на 2018 рік